Escola de guió i creació audiovisual

Condicions d'ús i contractació

  1. Les places s’assignen per ordre d’inscripció́.
  2. La plaça no està reservada fins que no s’hagi efectuat el pagament de la matrícula.
  3. La persona que s’inscriu es compromet a pagar l’import íntegre del curs i entén que aquest import no serà̀ susceptible de devolució́.
  4. No obstant, si l’alumne/a inscrit finalment no pot realitzar el curs —amb una justificació acreditada— i ho notifica (com a mínim) amb 2 mesos d’antelació́ respecte a l’inici de les classes, té dues opcions:
    1. Que l’escola reservi aquests diners per realitzar el mateix curs en una futura edició́;
    2. O bé, que aquest crèdit es destini a realitzar altres cursos de Showrunners, a triar per l’alumne i segons disponibilitat.
  5. Showrunners es reserva el dret de no realitzar aquest curs si no hi ha un mínim d’inscripcions que garanteixin la seva viabilitat. En aquest cas, Showrunners es posarà̀ en contacte amb els interessats/des per gestionar la baixa i la devolució́ de l’import.